Eerder stoppen met werken?
Regeling Vervroegd Uittreden Metalektro

De ‘Regeling Vervroegd Uittreden’ (RVU) voor de Metalektro is als uitvloeisel van het Nationaal Pensioenakkoord in het leven geroepen. Het doel van de regeling is om werknemers de gelegenheid te geven eerder te stoppen met werken. Het gaat daarbij om werknemers die zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet in staat zijn gezond werkend de AOW-leeftijd te halen.

Het volledige reglement van de RVU Metalektro kun je hier downloaden.

Op deze site is alle belangrijke informatie over de RVU Metalektro voor werknemers en werkgevers te vinden. Werkgevers kunnen alle informatie vinden op de werkgeverspagina.

Ben je werknemer? Dan kun je aan de hand van een paar heldere stappen hieronder checken of je voor de RVU in aanmerking komt en of het iets voor jou is:

01

Check of de RVU ook voor jou geldt

Voor wie is de RVU?

 1. De RVU Metalektro is alleen van toepassing als je in dienst bent van een werkgever in een onderneming die onder de Cao Metalektro valt. Op de website van ROM kun je checken of jouw werkgever onder de Cao Metalektro valt.
 2. Je moet op de datum dat je uit dienst wilt treden een leeftijd hebben bereikt, die maximaal 36 maanden en minimaal 6 maanden, voor  je AOW-gerechtigde leeftijd ligt. Je eigen AOW-gerechtigde leeftijd kun je checken op de website van de SVB (Sociale Verzekeringsbank).
 3. Je mag niet meer dan € 4.368,-* bruto per maand (excl. toeslagen) bij een voltijdsdienstverband verdienen en je mag geen andere vorm van betaald werk hebben. Dit moet je kunnen aantonen met 3 recente loonstroken.

*) bedrag van € 4.000,- is per 1 december 2022 en 1 januari 2024 geïndexeerd met de in de cao overeengekomen structurele loonsverhoging.

Is punt 3 niet van toepassing voor jou? Dan kom je nog wel voor de regeling in aanmerking als je voorafgaand aan je uittredingsdatum in een periode van vijf aaneengesloten jaren:

 • minimaal twee jaar regelmatig in ploegendienst of in consignatiedienst hebt gewerkt
 • óf regelmatig een SAO-toeslag of vergelijkbare toeslag hebt gehad.

Om dit aan te tonen moet je werkgever een verklaring ondertekenen (Formulier Toetsing Voorwaarden Metalektro). Het formulier kun je hier downloaden.

LET OP: Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kun je niet deelnemen aan de regeling!

02

Bekijk de regeling en rekenvoorbeelden

Wat houdt de RVU in?

 • Als je voldoet aan de leeftijdsgrens (zie stap 1, punt 2) en je wilt gebruik maken van de RVU, dan moet je volledig stoppen met werken en mag je geen nieuw betaald werk beginnen.
 • Nadat je aanvraag voor een RVU-uitkering voorwaardelijk is goedgekeurd door de RVU moet je in de periode tussen 1 januari 2022 en 31 december 2025 op eigen verzoek uit dienst treden.
 • Gedurende de periode van einde arbeidscontract tot aan je gerechtigde AOW-leeftijd, krijg je een uitkering ter hoogte van de netto AOW-uitkering. In 2022 was dit € 1.874,- bruto per maand inclusief vakantiebijslag (of naar rato een deel ervan bij parttime werk), voor een periode van maximaal 3 jaar.
 • Het bedrag voor 2024 is € 2.182,- bruto per maand inclusief vakantiebijslag (of naar rato een deel ervan bij parttime werk). De hoogte van de RVU-uitkering wordt jaarlijks wettelijk bijgesteld.

 

Rekenvoorbeelden

Hiernaast zie je rekenvoorbeelden waarin de RVU-uitkering is opgenomen. Hier zijn we uitgegaan van een oudere werknemer die op dit moment een netto inkomen heeft van € 2.500,- per maand. Je ziet in het voorbeeld wat het financieel betekent voor de situatie van deze werknemer als hij 1, 2 of 3 jaar voor de AOW-gerechtigde datum deel gaat nemen aan de RVU. Ook zie je wat deelname aan de RVU betekent voor de hoogte van zijn pensioen.

Deze rekenvoorbeelden zijn indicatief, aan de uitkomsten kunnen geen rechten worden ontleend. Wat de RVU voor jouw persoonlijke situatie voor financiële gevolgen heeft, kunnen we hier niet laten zien. Je kunt daarom financieel advies aanvragen, zie daarvoor stap 3.

03

Vraag advies

Om gebruik te maken van de RVU moet je je baan definitief opzeggen, dat is een forse en grote stap! We raden je daarom nadrukkelijk aan om financieel advies te vragen voordat je die beslissing neemt. Daar helpen we je graag bij: je kunt via deze site gratis financieel advies aanvragen. Dat kan door het formulier ‘vraag financieel advies aan’ in te vullen.

Als je gebruik gaat maken van de RVU-uitkering kan dat ook van invloed zijn op je pensioen. Zo kan het bijvoorbeeld ook een optie zijn om eerder te stoppen met werken (door middel van de RVU), en je pensioen iets eerder in te laten gaan. In die gevallen is het verstandig om met een pensioenadviseur van de PME te overleggen. Via deze link kun je contact opnemen met een regionaal vertegenwoordiger van het PME.

LET OP: Zeg je baan niet op voordat je een schriftelijke bevestiging hebt van de Stichting RVU Metalektro dat je voor de RVU in aanmerking komt!

04

Ga in gesprek met je werkgever

Je kunt je zelfstandig aanmelden voor de RVU: je hebt er geen goedkeuring van je werkgever voor nodig. Maar uiteraard is het wel beter om het samen te bespreken, omdat je je baan gaat opzeggen. Dat heeft ook voor je werkgever consequenties en bovendien kan het zo zijn dat je werkgever aanvullende afspraken met je wil maken.

Los daarvan heb je eventueel een ‘Formulier Toetsing Voorwaarden RVU Metalektro’ van je werkgever nodig (zie stap 1).

Uiteraard kun je ook bij je werkgever terecht voor informatie en uitleg over de RVU en wat die voor jou kan betekenen. Op de informatiepagina voor werkgevers hebben we alle belangrijke informatie voor je werkgever onder elkaar gezet.

05

Meld je aan

Heb je stap 1 tot en met 4 doorlopen en wil je je aanmelden voor de RVU? Ook dat kan via deze site. We zetten de belangrijkste aandachtspunten voor je aanmelding op een rij:

 • Je kunt je vanaf januari 2022 tot en met 30 september 2025 aanmelden.
 • Je moet je minimaal 3 maanden en maximaal 6 maanden voor de datum van uit dienst treden aanmelden voor de RVU.
 • De RVU Metalektro beslist in principe binnen 30 dagen of je aanvraag wordt goedgekeurd. Aanmeldingen worden in behandeling genomen zolang er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

Om je aan te melden voor de RVU heb je een aantal zaken nodig. Zorg dat je eerst alle papieren en gegevens bij elkaar zoekt voordat je je online gaat aanmelden, of het aanmeldformulier gaat invullen. In de checklist die hiernaast staat zie je welke zaken je nodig hebt.

LET OP: de RVU Metalektro is alleen van toepassing als je in dienst bent van een werkgever in een onderneming die onder de Cao Metalektro valt. Op de website van ROM kun je checken of jouw werkgever onder de Cao Metalektro valt.

Direct online aanmelden
Download het aanmeldformulier

Veelgestelde vragen

Hier kun je de meest gestelde vragen en antwoorden over de RVU Metalektro vinden.
Staat je vraag er niet bij? Dan kun je contact opnemen met de vakbond waar je lid van bent of met onze helpdesk. Kijk voor de contactgegevens onder ‘meer informatie’ op deze site.

Voorwaarden voor deelname aan de RVU Metalektro

 • Wie kunnen er deelnemen aan de RVU Metalektro?
  De werknemer in dienst bij een werkgever vallend onder de werkingssfeer van de cao RVU Metalektro kan deelnemen aan de RVU Metalektro als:
  1. deze werknemer in de periode van 30 juni 2022 tot en met 31 december 2025 op eigen verzoek uit dienst treedt; en
  2. op de uittredingsdatum een leeftijd heeft bereikt die maximaal 36 maanden en minimaal 6 maanden voor de AOW-gerechtigde leeftijd ligt; en
  3. een bruto maandsalaris verdient van maximaal 4.368 euro exclusief toeslagen bij voltijdsdienstverband, of die direct voorafgaand aan de uittredingsdatum tenminste vijf aaneengesloten jaren een periode van minimaal twee jaar regelmatig in ploegendienst of in consignatiedienst heeft gewerkt, of een SAO-toeslag dan wel vergelijkbare toeslagen voor bezwarende arbeidsomstandigheden (zoals vuilwerktoeslag) betaald heeft gekregen.
  Bereken je AOW-datum
 • Hoe toon je aan dat het bruto maandsalaris maximaal 4.368 euro is?
  Bij het indienen van het aanmeldformulier moet je 3 actuele loonstroken bijvoegen. Uit deze loonstroken moet blijken dat het loon niet hoger is dan € 4.368 bruto per maand (exclusief toeslagen, en op basis van voltijdsdienstverband).
 • Wat wordt verstaan onder regelmatig werken in ploegendienst of consignatiedienst?
  Regelmatige ploegendienst of consignatiedienst zijn ploegendiensten of consignatiediensten die ten minste gedurende 1 jaar, volgens een vooraf vastgesteld rooster zijn of moeten worden uitgeoefend. Er moet als voorwaarde voor deelname aan de RVU Metalektro minimaal twee jaar van de voorgaande vijf jaar in ploegendienst zijn gewerkt, dus bijvoorbeeld in jaar 2 en in jaar 4 (hetzelfde geldt voor consignatiedienst, het ontvangen van SAO-toeslag of vergelijkbare toeslagen voor bezwarende arbeidsomstandigheden).
 • Kun je deelnemen aan de RVU Metalektro als je minder dan 40 uur per week werkt?
  Ja, dat kan. De RVU-uitkering wordt dan naar rato van je arbeidsomvang berekend.
 • Kun je aanspraak maken op de RVU Metalektro als je deelneemt aan het Generatiepact?
  Ja, dat kan. De RVU-uitkering wordt dan naar rato berekend op basis van de arbeidsomvang (aantal gewerkte uren. Voorbeeld: Variant 80/90/100%: telt als parttimer 80%).
 • Kun je deelnemen aan de RVU Metalektro als je arbeidsongeschikt bent?
  Als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, kan er niet worden deelgenomen aan de RVU Metalektro (je hebt dan in principe een IVA-uitkering). Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan je wel deelnemen aan de RVU. De hoogte van de uitkering is dan naar rato van de arbeidsgeschiktheid. Wel wordt er dringend geadviseerd om vooraf informatie in te winnen bij een (financieel) adviseur om te bespreken of dit in jouw individuele geval passend is.
 • Moet je volledig stoppen met werken als je aan de RVU wilt deelnemen?
  Ja, je moet volledig stoppen met de huidige dienstbetrekking en tijdens de RVU-uitkeringsperiode mag je geen betaalde werkzaamheden verrichten (zowel in loondienst of als zelfstandige). Vrijwilligerswerk is wel toegestaan en heeft dus geen gevolgen voor je RVU-uitkering.
 • Kun je als werknemer die met pensioen is gegaan nog deelnemen aan de RVU-regeling?
  Als je vanuit je dienstverband in de Metalektro met pensioen gaat, dan kan je niet meer op een later moment deelnemen aan de RVU Metalektro-regeling (er is dan geen dienstverband meer). Wel mogelijk is: (a) dit gelijktijdig te doen, dus op hetzelfde moment van de RVU Metalektro-regeling gebruikmaken en met (deeltijd)pensioen gaan, of; (b) eerst gebruikmaken van de RVU Metalektro-regeling en daarna met (deeltijd)pensioen gaan.

Meer informatie

Stichting RVU Metalektro
Telefoon: 070 – 317 19 80
Email: info@rvumetalektro.nl

Werkgevers kunnen contact opnemen met het FME: 088 400 84 00

Werknemers kunnen ook contact opnemen met de vakbonden die betrokken zijn bij de RVU Metalektro:

 • FNV : 088 – 368 03 68
 • CNV : 030 – 751 10 01
 • De Unie : 0345 – 85 18 51
 • VHP2 : 040 – 211 62 22

Samen in de Stichting RVU Metalektro