Privacyverklaring
Stichting RVU Metalektro  

Datum: 01-01-2022  | Versie 1

De Stichting RVU voor de Metalektro (Stichting RVU Metalektro, wij) maakt zich sterk voor duurzame inzetbaarheid in de Metalektro in het algemeen. In het bijzonder het faciliteren van vervroegd uittreden voor werknemers die zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd. Stichting RVU Metalektro helpt werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Metalektro Vervroegd Uittreden (RVU) (werkenden in de Metalektro). Stichting RVU Metalektro biedt aan oudere werknemers de mogelijkheid om te stoppen met betaald werk en een RVU-uitkering te ontvangen.

Stichting RVU Metalektro hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Stichting RVU Metalektro houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In het kader van de werkzaamheden verwerken wij hoofdzakelijk persoonsgegevens van werkenden in de Metalektro, partijen met wie wij samenwerken en van bezoekers van onze website. Daarom richten wij ons met deze privacyverklaring op deze groepen betrokkenen.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u daarom om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. Laatste update van deze privacyverklaring: 17 december 2021.

1. Op wie is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring richt zich tot personen van wie Stichting RVU Metalektro persoonsgegevens verwerkt in het kader van de uitvoering van haar doelstellingen zoals neergelegd in haar statuten. Stichting RVU Metalektro verwerkt daarbij persoonsgegevens van:

 1. werkenden in de Metalektro;
 2. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie Stichting RVU Metalektro samenwerkt, en
 3. bezoekers van haar website www.rvumetalektro.nl (websitebezoekers).

2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Stichting RVU Metalektro is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving.

3. Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting RVU Metalektro van u?

Hieronder staat per categorie personen van wie wij persoonsgegevens verwerken aangegeven wat voor soort persoonsgegevens het betreft, in ieder geval:

 1. werkenden in de Metalektro: volledige naam, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, (mobiel) telefoonnummer, IBAN-nummer, arbeidsduur, functie, werkgevers- en werknemersnummer, contactgegevens werkgever, dan wel overige persoonsgegevens die op grond van het Reglement Vervoegd Uittreden Metalektro worden verzocht.
  Vanwege door de overheid gestelde voorwaarden in de (fiscale) wet- en regelgeving en subsidievoorschriften zoals de MDIEU-regeling worden ook de volgende gegevens verwerkt: BSN, kopie identiteitsbewijs en bankafschrift van de rekening waarop de RVU-uitkering zal worden gestort, met daarop tenminste NAW-gegevens en IBAN-nummer.
 2. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie de Stichting RVU Metalektro samenwerkt: naam, titel, werkgever, contactgegevens (zakelijk), functie.
 3. websitebezoekers: de gegevens die u invult in een (contact)formulier op de website. Zie verder onze Cookie Policy.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

In algemene zin verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) Het aanbieden en uitvoeren van onze diensten bij het nastreven van onze statutaire doeleinden, kort gezegd: het bevorderen en faciliteren van vervroegde uittreding en van duurzame inzetbaarheid in de bedrijfstak. Onze volledige statutaire doeleinden staan omschreven in artikel 3 van de statuten RVU voor de Metalektro en luiden als volgt:
De Stichting heeft ten doel (i) het bevorderen en het faciliteren van de vervroegde uitdiensttreding van werknemers met zware beroepen die werkzaam zijn in de Bedrijfstak als bedoeld in de RVU-vrijstellingsregeling en daarmee uitvoering te geven aan de RVU vrijstellingsregeling, (ii) het bevorderen en het faciliteren van sectorale maatwerkafspraken in het Bedrijfstak rondom duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, en (iii) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
b) Het afnemen van de diensten van u/uw organisatie;
c) Het onderhouden van contact met u;
d) Onderzoek en analyse;
e) Intern beheer;
f) Het verbeteren van onze dienstverlening en het samenstellen van gebruikersstatistieken en andere analyses;
g) Onderhouden, beveiligen en optimaliseren van onze dienstverlening, waaronder het (doen) uitvoeren van controles/audits;
h) De afhandeling van klachten en geschillen; en
i) Voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Voor de drie categorieën personen van wie wij voornamelijk persoonsgegevens verwerken, hebben wij verder gespecificeerd voor welke doeleinden wij hun persoonsgegevens verwerken. We verwijzen daarbij naar de letters zoals hierboven weergegeven.
1. werkenden in de Metalektro: a, en c-i;
2. personen die werkzaam zijn bij partijen met wie Stichting RVU Metalektro samenwerkt: b-i; en
3. websitebezoekers: a-i. Zie verder ook onze Cookie Policy.

5. Wat is de grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verwerken indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. In dat geval kunt u op elk moment uw toestemming ook weer intrekken, bijvoorbeeld via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan. Wanneer u kenbaar maakt uw toestemming in te trekken, dragen wij er zorg voor dat wij zo snel mogelijk niet meer op basis van deze grondslag persoonsgegevens over u verwerken. Dit laat onze eerdere verwerking op basis van deze grondslag onverlet.

Wij kunnen verder persoonsgegevens over u verwerken in het kader van een overeenkomst waarbij u partij bent en overeenkomsten met onze dienstverleners.

Ook kunnen wij persoonsgegevens verwerken omdat wij daartoe een wettelijke verplichting hebben of omdat daarvoor gerechtvaardigde belangen hebben. In dat laatste geval controleren wij steeds zorgvuldig of uw privacybelang niet zwaarder weegt. Onze gerechtvaardigde belangen vallen deels samen met de doeleinden zoals uiteengezet onder het kopje “Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?” hierboven. In aanvulling daarop geldt voor werkenden in de Metalektro dat onze gerechtvaardigde belangen worden gesterkt door de oproep vanuit de overheid en SER aan cao-partijen om een actieve rol te spelen in het ondersteunen van werkgevers en werknemers in het kader van duurzame inzetbaarheid in hun sector.

6. Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

1. Werkenden in de Metalektro
Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een RVU-uitkering of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of telefoon.

2. Personen die werkzaam zijn bij partijen met wie Stichting RVU Metalektro samenwerkt
Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer wij een overeenkomst met u of uw organisatie sluiten.

3. Websitebezoekers

Wij verwerken persoonsgegevens die wij van uzelf verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer u een webformulier invult. Zie verder ook onze Cookie Policy.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. In principe bewaren wij uw gegevens niet langer dan hieronder is aangegeven, tenzij wij in verband met wet- en regelgeving uw persoonsgegevens langer moeten bewaren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens langer bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 1. Gegevens over werkenden in de Metalektro: bij deelname aan de RVU bewaart de Stichting RVU Metalektro uw gegevens tot uiterlijk 7 jaar nadat deelnemers de AOW-leeftijd hebben bereikt. Deze periode kan verlengd worden met een vanuit overheidswege gestelde tijdsduur, bijvoorbeeld in verband met fiscale wetgeving of subsidievoorschriften, zoals de regeling MDIEU.
 2. Gegevens over personen die werkzaam zijn bij partijen met wie Stichting RVU Metalektro samenwerkt: uiterlijk twee jaar nadat de samenwerking is beëindigd.
 3. Gegevens over websitebezoekers: voor personen die zich aanmelden voor de RVU, maar hiervoor niet in aanmerking komen geldt dat de gegevens uiterlijk in het jaar na de aanmelding worden verwijderd. Zie verder onze Cookie Policy

8. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

 • WWplus is door Stichting RVU Metalektro aangewezen als uitkeringsinstantie voor de RVU. Wij hebben daarom afspraken met WWplus gemaakt over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Om subsidie te kunnen ontvangen van de overheid op basis van de MDIEU-subsidieregeling ten behoeve van de RVU, deelt de Stichting RVU Metalektro de noodzakelijke persoonsgegevens met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Potentiële deelnemers aan de RVU kunnen kiezen voor extern financieel advies, in welk geval noodzakelijke persoonsgegevens worden gedeeld met de financieel adviseur.
 • Wij kunnen daarnaast externe dienstverleners inschakelen die voor ons als verwerker in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving diensten verrichten binnen de doeleinden zoals genoemd onder punt 4, in het kader waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt. Zo hebben wij bijvoorbeeld verwerkers ingeschakeld voor onze website en voor het datamanagementsysteem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan. Deze verwerkers mogen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van de Stichting RVU Metalektro en volgens de instructies van de Stichting RVU Metalektro. Met elke verwerker sluiten wij een verwerkersovereenkomst waarin we hen verplicht stellen zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan.

Als u zich als werkende in de Metalektro aanmeldt voor een RVU-uitkering, dan informeren wij uw werkgever hierover nadat de RVU-uitkering voorwaardelijk aan u is toegekend. Dit doen wij in verband met eventuele noodzakelijke afstemming over fiscale pseudo-eindheffing, zoals omschreven in het Reglement RVU voor de Metalektro.

Uw persoonsgegevens zijn alleen op een “need to know” basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen bij de Stichting RVU Metalektro, Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM) of bij bovengenoemde partijen, die betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Buiten de in deze privacyverklaring genoemde situaties, zullen wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken, tenzij wij dat nodig achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze of andermans rechten te beschermen, of om de nakoming af te dwingen van deze privacyverklaring.

9. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van uw persoonsgegevens die onder onze zeggenschap vallen. Hoewel wij alle redelijkerwijs vereiste zorg betrachten voor een veilige gegevensverwerking, kunnen wij niet garanderen dat de gegevensverwerking steeds veilig is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor door u of derden geleden schade als gevolg van ongeautoriseerde toegang tot uw (persoons)gegevens, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan onze zijde.

Als u vermoedt dat onbevoegd door anderen gebruik is gemaakt van persoonsgegevens die wij over u verwerken, verzoeken wij u ons hierover onmiddellijk per e-mail te informeren.

10. Welke rechten heeft u?

Op grond van de privacyregels die in Nederland gelden, heeft u diverse privacyrechten. Dit zijn het: recht van inzage, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing (“right to be forgotten”), recht op beperking van de verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht van bezwaar en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder, voor Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor meer informatie over de rechten die u kunt uitoefenen op basis van de privacyregelgeving verwijzen we u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie deze webpagina voor een overzicht van uw rechten onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contact

Stichting RVU voor de Metalektro
Overgoo 13
2266 JZ Leidschendam
info@rvumetalektro.nl
070 – 317 19 80

Samen in de Stichting RVU Metalektro